GoDaddy Trợ giúp

Đặt lại liên kết cố định WordPress trong cơ sở dữ liệu

Nếu các bài đăng và trang trên website của bạn trả về lỗi 404 thay vì hiển thị nội dung, việc cài đặt lại liên kết cố định về trạng thái mặc định của chúng có thể hữu ích. Nếu không thể truy cập bảng điều khiển WordPress, bạn có thể đặt lại liên kết cố định WordPress trong cơ sở dữ liệu.

Cảnh báo: Bạn nhớ luôn sao lưu trang của mình trước khi xử lý sự cố hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
  1. Đăng nhập vào phpMyAdmin.
  2. Trong phpMyAdmin, ở menu bên trái, hãy chọn tên cơ sở dữ liệu mà trang của bạn sử dụng.
  3. Vui lòng chọn bảng wp_options (chọn văn bản, không chọn hộp kiểm).

    Lưu ý: wp_ là tiền tố bảng cơ sở dữ liệu mặc định. Nếu tiền tố bảng không phải là wp_, bạn hãy tập trung vào việc tìm _options. Chỉ nên có một bảng _options.

  4. Bên dưới cột option_name, vui lòng tìm mục permalink_structure. Bạn có thể cần điều hướng tiếp sau khi qua trang các mục đầu tiên.
  5. Trong hàng permalink_structure, vui lòng chọn Chỉnh sửa.
  6. Trong trường của option_value, vui lòng chọn văn bản và xóa đi. Rồi chọn Tiến hành để áp dụng thay đổi.

Lỗi 404 trên các bài đăng và trang của bạn giờ đã được khắc phục, và URL trên trang của bạn sẽ hiển thị cấu trúc liên kết cố định mặc định.

Xem thêm thông tin