GoDaddy Trợ giúp

Đặt lại liên kết cố định của WordPress để sửa lỗi 404

Liên kết cố định trong WordPress là URL địa chỉ web vĩnh viễn cho các bài đăng và trang của bạn. Đôi khi, khi không được lưu chính xác, các bài đăng và trang trên website của bạn có thể trả về lỗi 404 thay vì hiển thị nội dung. Bạn có thể khắc phục lỗi này bằng cách chuyển sang một cấu trúc liên kết cố định khác và sau đó thay đổi nó trở lại trong bảng điều khiển WordPress.

Cảnh báo: Bạn nhớ luôn sao lưu trang của mình trước khi xử lý sự cố hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trong menu phía bên trái, vui lòng chọn Cài đặt > Liên kết cố định.
  3. Trong phần Cài đặt liên kết cố định, chọn một cấu trúc liên kết cố định khác rồi chọn Lưu thay đổi. Thao tác này sẽ khắc phục lỗi 404.
  4. Chọn cấu trúc liên kết cố định trước đó và sau đó chọn Lưu thay đổi. Điều này sẽ chuyển Liên kết cố định trở lại cấu trúc bạn muốn.

    Lưu ý: Nếu muốn đặt lại liên kết cố định về cấu trúc WordPress mặc định, vui lòng chọn cấu trúc liên kết cố định Thuần túy.

Lỗi 404 trên các bài đăng và trang của bạn giờ đã được khắc phục, và URL trên trang của bạn sẽ hiển thị cấu trúc liên kết cố định đã chọn.

Xem thêm thông tin