WordPress được quản lý Trợ giúp

Đặt lại mật khẩu của tôi

Nếu bạn không thể nhớ tên người dùng hoặc mật khẩu của mình, hãy chọn nội dung bạn muốn truy cập trong danh sách sau:

Tôi muốn truy cập vào...Thực hiện như sau...
Bảng điều khiển WordPressCài đặt lại mật khẩu Wordpress của tôi
sFTP/SSHThay đổi mật khẩu SFTP/SSH của tôi
phpMyAdmin/MySQLĐăng nhập vào phpMyAdmin

Xem thêm thông tin