GoDaddy Trợ giúp

Giới hạn trung chuyển email dịch vụ lưu trữ

Khi xử lý biểu mẫu liên hệ, bạn cần biết rằng tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn chỉ có thể gửi nhiều email mỗi giờ hoặc mỗi ngày. Nếu bạn không chắc chắn về loại dịch vụ lưu trữ mà bạn có, bạn có thể xem lại: Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?.

Nền tảng dịch vụ lưu trữGiới hạn email
cPanel500 mỗi giờ
Plesk1000 mỗi ngày
WordPress được quản lý1000 mỗi ngày

Xem thêm thông tin