Websites + Marketing Trợ giúp

In các đơn hàng từ cửa hàng trực tuyến của tôi

In đơn hàng để gửi làm hóa đơn hoặc phiếu đóng gói, hoặc tải xuống để lưu trữ riêng. Đơn hàng tải xuống ở dạng tập tin CSV (các giá trị phân tách bằng dấu phẩy) xem được trên hầu hết chương trình xử lý trang tính, chẳng hạn như Excel.

  1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Trên Bảng điều khiển, hãy mở rộng Cửa hàng , rồi chọn Đơn hàng .
  4. Vui lòng chọn hộp kiểm bên cạnh (các) đơn hàng mà bạn muốn in.
  5. Vui lòng chọn bạn có nên ẩn chi tiết giá, chẳng hạn như cho một phiếu giao hàng.
  6. Vui lòng chọn Xem trước để mở hóa đơn trong thẻ mới.
  7. In hoặc lưu đơn hàng theo quy trình trong trình duyệt.
    Lưu ý: Thông tin đầu trang của hóa đơn sẽ dựa trên tên trang của bạn ở phần Cài đặt > Thông tin cơ bản trong trình soạn thảo website. Chi tiết thông tin liên hệ hóa đơn của bạn sẽ dựa trên Thông tin doanh nghiệp trong phần Cài đặt > Cửa hàng > Cài đặt chung.

Xem thêm thông tin