Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hủy đơn hàng từ cửa hàng trực tuyến của tôi

Đôi khi bạn có thể muốn hủy đơn hàng do khách hàng đặt nhầm.

  1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Trong Bảng điều khiển của bạn, mở rộng Cửa hàng , rồi chọn Đơn hàng .
  4. Chọn đơn hàng bạn muốn hủy từ danh sách đơn hàng.
  5. Chọnbiểu tượng ba dấu chấm ngang bên cạnh Thực hiện đơn hàng , rồi chọn Hủy đơn hàng .
  6. Lưu ý: Bạn không thể hủy đơn hàng sau khi đã hoàn thành.

  7. Chọn để xác nhận bạn muốn hủy đơn hàng.

Việc hủy đơn hàng không nhất thiết phải hoàn lại tiền cho khách hàng. Bạn phải hoàn tiền cho khách hàng của mình thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Xem thêm thông tin