WordPress được quản lý Trợ giúp

Kiểm tra mức sử dụng dung lượng ổ đĩa của tôi

Lưu ý: Hãy làm theo các bước sau nếu bạn có gói Cao cấp, Cốt yếu hoặc gói dành cho Nhà phát triển. SSH không dành cho gói Cơ bản, vui lòng nâng cấp để dùng SSH

Bạn tò mò muốn biết trang Managed WordPress của bạn đang sử dụng bao nhiêu dung lượng ổ đĩa?

  1. Kết nối với tài khoản của bạn qua SSH.
  2. Chạy lệnh dưới đây:
    du -h
    Ví dụ kết quả từ lệnh trong SSH

Bạn có thể xem tổng lưu lượng sử dụng ổ đĩa cho thư mục /html, là nơi lưu trữ trang WordPress của bạn.

Xem thêm thông tin