GoDaddy Trợ giúp

Làm thế nào để cài đặt một chứng nhận SSL trên máy chủ của tôi?

Bạn có thể cài đặt SSL của bất kỳ công ty nào (hay Cơ quan cấp chứng nhận, CA) trên máy chủ theo các bước sau. Những hướng dẫn này áp dụng cho chứng nhận SSL của GoDaddy, nhưng bạn sẽ phải hoàn thành các bước tương tự như đối với chứng nhận SSL của bất kỳ công ty nào.

Lưu ý: Bạn muốn GoDaddy cài đặt và duy trì SSL cho bạn? Hãy cân nhắc việc mua SSL được quản lý.
  1. Tạo một yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR)
  2. Yêu cầu chứng nhận SSL.
  3. Cài đặt chứng nhận SSL.

Xem thêm thông tin