Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Kiểm soát truy cập đến máy chủ của tôi
Kết nối với SSH, bật truy cập quản trị, cài đặt lại mật khẩu
Hoạt động với Plesk và Windows
Đăng nhập qua Plesk và kết nối thông qua Màn hình Từ xa
Quản lý sao lưu máy chủ và ảnh chụp nhanh (chỉ dành cho VPS)
Sao lưu máy chủ hay khôi phục từ một bản sao lưu
Khởi động lại hay xây dựng lại máy chủ
Dễ dàng khởi động lại khi cần hay bắt đầu xây dựng lại từ đầu