Chứng nhận SSL Trợ giúp

NGINX: Cài đặt chứng nhận

Sau khi yêu cầu chứng nhận của bạn được phê duyệt, bạn có thể tải về SSL của bạn và các chứng nhận trung gian từ ứng dụng SSL. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Tải về chứng nhận SSL của bạn. Những tập tin này phải được cài đặt trong máy chủ web của bạn.

Bạn cũng có thể tải về gói chứng nhận trung gian từ kho.

Để cài đặt các chứng nhận SSL và chứng nhận trung gian

  1. Sao chép tập tin chứng nhận SSL của bạn và tập tin gói chứng nhận vào máy chủ Nginx của bạn.
  2. Bạn nên có sẵn một tập tin chính trên máy chủ từ lúc bạn tạo yêu cầu chứng nhận của mình.
  3. Sửa cấu hình Nginx của bạn để tham khảo những tập tin này. Tập tin cấu hình chính xác mà bạn sửa phụ thuộc vào phiên bản Nginx, nền tảng OS của bạn, hoặc phương thức được sử dụng để cài đặt Nginx.

Chứng nhận SSL của bạn được cài đặt. Nếu bạn gặp sự cố, hãy xem Kiểm tra cấu hình SSL của bạn để được trợ giúp chẩn đoán các vấn đề.

Để biết thêm chi tiết về cách cấu hình máy chủ Nginx của bạn, hãy xem http://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html#chains.