Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Nhóm phân phối là gì?

Sử dụng các nhóm phân phối, còn được gọi là danh sách phân phối để gửi email hay yêu cầu họp cho nhiều người. Nhóm phân phối sẽ hữu dụng cho các nhóm hay ủy ban dự án vì bạn có thể gửi thư mà không phải thêm địa chỉ email cho mỗi lần gửi.

Bạn không cần phải là quản trị viên để tạo một nhóm phân phối. Tuy nhiên, nếu bạn muốn người bên ngoài tổ chức trở thành một thành viên của nhóm phân phối của mình, một quản trị viên sẽ cần cài đặt quyền cho các liên hệ này. Để các liên hệ bên ngoài từ những miền khác trở thành thành viên của nhóm phân phối, quản trị viên phải thực hiện điều này thông tin liên hệ được chia sẻ.

Bạn cũng có thể sử dụng Nhóm Microsoft 365, mà có các nhóm phân phối, nhưng cũng kèm theo các tính năng phối hợp có liên quan đến nhóm khác, bao gồm cả thư viện để lưu trữ và làm việc với các tập tin và thư mục nhóm, một công cụ để tổ chức và gán thao tác, và các cập nhật về tiến trình dự án. Tìm hiểu thêm về Nhóm Microsoft 365.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin