Websites + Marketing Trợ giúp

Phục hồi trang Websites + Marketing của tôi từ bản sao lưu trước đó

Websites + Marketing của trình soạn thảo website sẽ lưu mọi thay đổi trong khi bạn thao tác. Trình biên tập này sẽ tự động sao lưu khi có những thay đổi lớn, chẳng hạn như thay đổi chủ đề, đăng tải trang hoặc xóa phần nào đó. Một số người cũng thích tạo bản sao lưu thủ công (cũng được lưu trong Lịch sử trang của bạn).

Cảnh báo: Việc phục hồi trang của bạn từ bản sao lưu sẽ gỡ bỏ tất cả các thay đổi trên website của bạn sau ngày và giờ của bản sao lưu mà bạn phục hồi. Hoạt động này sẽ không xóa hình ảnh, sản phẩm hoặc cuộc hẹn đã tải lên, tất cả đều được quản lý từ menu trên Bảng điều khiển.
  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn để mở trang của bạn.
  3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Chọn Cài đặt, rồi chọn Lịch sử trang.
  5. Di chuột qua bản sao lưu bạn muốn khôi phục và chọn Khôi phục. Sau khi bạn khôi phục nội dung của mình, trình dựng website sẽ hiển thị thông báo xác nhận và trang sẽ được làm mới.
    Nút Khôi phục
  6. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang của mình.

Xem thêm thông tin