GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi CSS giao diện trong WordPress

Cần thực hiện: Trước khi thay đổi bất kỳ điều gì cho giao diện WordPress, hãy tạo một giao diện phụ, cài đặt rồi kích hoạt giao diện đó. Nếu bạn không có giao diện phụ thì mỗi lần giao diện cập nhật, mọi thay đổi bạn thực hiện sẽ bị hoàn tác.
Cảnh báo: Hãy nhớ sao lưu trang WordPress của bạn trước khi thêm bất kỳ CSS nào vì bạn có thể vô tình làm hỏng giao diện của trang.

Bạn có thể thực hiện thay đổi đối với CSS của giao diện ngay trong WordPress.

  1. Đăng nhập vào WordPress .
  2. Vào phần Giao diện, rồi chọn Trình soạn thảo tập tin giao diện. Một thông báo sẽ mở ra để cảnh báo bạn về việc thay đổi trực tiếp các tập tin này. Nếu bạn đã có bản sao lưu và kích hoạt giao diện phụ, hãy chọn Tôi hiểu và tiếp tục.
  3. Thực hiện các thay đổi hoặc thêm CSS.
  4. Chọn Cập nhật tập tin.

Xem thêm thông tin