WordPress được quản lý Trợ giúp

Thay đổi miền trên website WordPress được quản lý

Chú ý: Nếu bạn là khách hàng mới của Managed WooCommerce Stores Essentials và đang tìm cách kết nối miền với Cửa hàng mới thì đừng lo – bạn đã đến đúng chỗ! Chuyển sang bước 4.
Bắt buộc:

Bạn có thể thay đổi tên miền của website Managed WordPress.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
 3. Đối với website dùng miền bạn muốn thay đổi, vui lòng chọn menu biểu tượng menu, rồi chọn Cài đặt.
 4. Trong phần Miền, chọn Thêm, rồi chọn Miền chính mới.
  chọn miền chính mới
 5. Trong phần Chọn nơi xuất bản, chọn miền trong số các miền thuộc tài khoản GoDaddy của bạn.
  Lưu ý: Liên quan đến tên quy chuẩn WWW (CNAME), mọi người thường hiểu rằng hầu hết lưu lượng truy cập đều là lưu lượng truy cập web trên internet. Do đó, không cần dùng "WWW" để hướng lưu lượng truy cập đến máy chủ web của bạn nữa. Cài đặt mặc định cho WWW CNAME sẽ đảm bảo rằng khách truy cập www.coolexample.com sẽ được chuyển hướng đến coolexample.com.
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn đang dùng miền không được đăng ký trong cùng một tài khoản GoDaddy, hãy chọn Dùng miền khác. Điền vào miền bạn muốn dùng (ví dụ: coolexample.com) vào trường được cung cấp.
 7. Chọn Tiếp tục .

Nếu miền bạn đang dùng thuộc cùng một tài khoản GoDaddy, chúng tôi sẽ cập nhật DNS cho bạn.

Bắt buộc: Trong các tình huống sau, chúng tôi sẽ cần bạn giúp để hoàn tất quá trình kết nối miền với trang của bạn.
 • Nếu miền của bạn được đăng ký trong một tài khoản GoDaddy khác, bạn cần đăng nhập vào tài khoản đó, rồi cập nhật bản ghi DNS A bằng địa chỉ IP được cung cấp.
 • Nếu miền của bạn không được đăng ký với GoDaddy, bạn cần đăng nhập vào nhà đăng ký miền của mình để cập nhật bản ghi DNS A bằng địa chỉ IP được cung cấp.
Lưu ý: Vì quá trình thay đổi DNS có thể mất đến 24-48 giờ nên có khả năng bạn sẽ không thấy miền mới trong khoảng thời gian chờ này.

Thông tin thêm