GoDaddy Trợ giúp

Xem chi tiết Gói Hỗ trợ WP Premium

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách xem chi tiết gói đăng kí Hỗ trợ WordPress Đặc biệt.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Tìm phần Hỗ trợ đặc biệt và chọn Quản lý cho gói bạn muốn sử dụng.
  3. Tìm phần Chi tiết gói ở bên phải bảng điều khiển.
  4. Chọn Chi tiết.

Trong phần này, bạn có thể tìm thấy những nội dung sau:

  • Cấp độ gói đăng ký của gói Hỗ trợ WordPress đặc biệt của bạn
  • Điểm tín dụng dịch vụ hiện có của bạn trong tháng này.
  • Ngày gia hạn của gói cũng là thời điểm điểm tín dụng của bạn sẽ được cài đặt lại.

Xem thêm thông tin: