WordPress được quản lý Trợ giúp

Xóa trang của tôi

Nếu không muốn sử dụng nữa hoặc muốn bắt đầu lại trang, bạn có thể xóa trang này khỏi gói Managed WordPress của mình.

Lưu ý:Việc xóa trang Managed WordPress có miền đi kèm nghĩa là bạn sẽ tự động cho thuê miền đó cho đến khi sử dụng lại.

Cảnh báo: Việc xóa vĩnh viễn một trang sẽ xóa tất cả nội dung trong website Managed WordPress của bạn. Bạn chỉ nên xóa một website nếu muốn xây dựng lại website từ đầu.
  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, chọn Quản lý tất cả.
    Chọn quản lý tất cả
  3. Từ website bạn muốn xóa, chọn Xóa trong menu Biểu tượng menu.
    Chọn xóa
  4. Vui lòng nhập Xóa, rồi chọn Xóa.

Trang của bạn đã bị xóa! Đừng lo lắng, thao tác này sẽ không hủy gói Managed WordPress mà chỉ xóa trang. Bạn có thể thêm trang khi sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu.

Xem thêm thông tin