Tld Logo Leaf In

Tạo sự kết nối trong mua sắm tại Ấn Độ.

Có trên 1,3 tỷ người tại Ấn Độ, và chắc chắn họ phải mua sắm ở một nơi nào đó. Đó là mục tiêu đằng sau .firm.in: Miền dành cho các cửa hàng, mối quan hệ cộng tác, các doanh nghiệp tư nhân và các công ty khác — bằng một từ: Firms. Đó là điều làm cho .firm.in trở thành một miền đặc biệt. Nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động tại Ấn Độ, thì miền .firm.in giúp bạn củng cố uy tín và giúp bạn xây dựng uy tín đối với người dân địa phương. Đây quả là sự kết hợp tuyệt vời.