Một miền dành cho các cá nhân ở Đài Loan.

Miền .idv.tw gồm có hai thành phần: .idv, là chữ viết tắt của "Individual" (cá nhân) và .tw cho "Taiwan" (Đài Loan) Điều đó tức là miền .idv.tw dành cho các cá nhân là người Đài Loan, nhưng không hề có hạn chế nào đối với việc đăng ký miền này. Vì vậy, nếu bạn là một cá nhân muốn có sự hiện diện trên web tại Đài Loan thì đây là lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn.