Khả năng là vô tận với miền Ba Lan này.

Miền .info là tất cả những gì về cung cấp thông tin, trong khi .pl là mã quốc gia cho Ba Lan. Kết hợp hai tên miền này với nhau sẽ cho bạn một địa chỉ web tiếp cận trực tiếp đến đúng đối tượng. Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân câu hỏi này: Doanh nghiệp của bạn có cung cấp thông tin và có hoạt động ở Ba Lan không? Nếu có thì miền này là dành cho bạn.