Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký miền Tây Ban Nha này.

Bạn muốn công ty mình hiện diện trước khách hàng tại Tây Ban Nha? Hãy xem .nom.es. Được thiết kế dành cho cá nhân sử dụng, nhưng không hề có hạn chế về việc ai có thể đăng ký miền này. Điều đó có nghĩa là bạn hoặc doanh nghiệp của mình có (hoặc muốn) sự hiện diện tại Tây Ban Nha thì miền này là dành cho bạn và tổ chức của bạn.