Đưa sứ mệnh của bạn đến Tây Ban Nha.

Trong trường hợp bạn chưa biết thì .es là miền cho Tây Ban Nha. Bạn có thể đã nghe về .org, miền dành cho các tổ chức phi thương mại và phi lợi nhuận trên toàn thế giới. Kết hợp chúng với nhau, bạn có một miền lý tưởng với .org.es. Miền này cho dân cư của Tây Ban Nha biết rằng tổ chức của bạn quan tâm đến họ và nhu cầu của họ. Ngoài ra, .org.es giúp công ty của bạn hiện diện tại Tây Ba Nha, điều có thể giúp bạn nâng cao sự nhận biết của mọi người về sứ mệnh của bạn. Chỉ riêng điều đó cũng đáng giá rồi.