Một miền dành cho nghiên cứu của bạn ở Hàn Quốc.

Có hai thành phần đối với miền lý tưởng này. Đầu tiên là .re, tức là “Research" (nghiên cứu), sau đó là .kr, tức là Hàn Quốc. Kết hợp lại với nhau và bạn sẽ có miền mà bạn muốn nếu bạn là nhà nghiên cứu đóng hoặc hoạt động tại Hàn Quốc. .re.kr dành cho cả cá nhân và doanh nghiệp, vì vậy ai cũng có thể đăng ký. Nhưng nếu bạn hoặc công ty bạn nằm ở giữa sơ đồ Venn nơi nghiên cứu và Hàn Quốc giao thoa, thì .re.kr về mặt cơ bản được tạo ra là dành cho bạn.