Vượt ra khỏi lớp học.

Trường học không chỉ có học sinh và giáo viên, nó còn liên quan đến nhà xuất bản sách, những người phát triển chương trình giảng dạy, các trường đại học và những thứ khác. Các tên miền .school được tạo ra dành cho tất cả mọi thứ liên quan đến việc học tập.

Một loại hình giáo dục mới.

Trong khi .edu bị giới hạn đơn thuần về giáo dục, .school cho phép bạn tiếp cận hàng triệu sinh viên đang theo học và chia sẻ các sản phẩm, tài nguyên và lời khuyên.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.