Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Cài đặt Professional Email

Hoàn tất tạo tài khoản Email Chuyên nghiệp để gửi và nhận email sao cho thuận tiện cho bạn.

1: Tạo một tài khoản email

Cài đặt tài khoản Email Chuyên nghiệp và tạo (các) địa chỉ email của bạn.

2: Thêm một email khôi phục

Email khôi phục là một phương pháp dự phòng để đặt lại mật khẩu nếu bạn không thể tìm thấy nó.

3: Đăng nhập vào Webmail

Webmail là cách thức nhanh nhất để kiểm tra email của bạn bằng cách sử dụng trình duyệt.

4: Cài đặt điện thoại hay máy tính để bàn của bạn

Vui lòng cài đặt địa chỉ email trên điện thoại, máy tính hoặc cả hai.

5: Gửi một email

Gửi email đầu tiên của bạn.