Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Gửi email


Thử nghiệm tài khoản email từ một thiết bị bạn chọn hoặc từ Webmail. Ví dụ này sẽ sử dụng Webmail.

  1. Đăng nhập vào Webmail của bạn. Sử dụng địa chỉ và mật khẩu Professional Email của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
  2. Để mở email mới, chọn Email mới.
    Nhấp vào Soạn thảo
  3. Nhập địa chỉ email cá nhân, tiêu đề và thư mẫu của bạn.
  4. Chọn Gửi.
    Nhấp vào Soạn thảo
  5. Kiểm tra hộp thư đến ở địa chỉ email kia của bạn xem có email thử nghiệm không, rồi trả lời email đó.

Bạn sẽ thấy email trong thư mục Đã gửi của Professional Email và phản hồi trong Hộp thư đến của bạn. Bạn hiện đã gửi và nhận email thành công!