Miền Trợ giúp

Chấp nhận chuyển tài khoản miền

Chấp nhận chuyển miền từ tài khoản GoDaddy khác để hoàn tất việc chuyển miền vào tài khoản của bạn. Miền được chuyển sang tài khoản khác sẽ giữ tất cả các tùy chọn cài đặt DNS hiện có nhưng mọi sản phẩm được kết nối, chẳng hạn như website hoặc email, sẽ không chuyển cùng miền.

 1. Đăng nhập vào Trang di chuyển của GoDaddy . (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Đảm bảo rằng bạn đã nhấn nút Chuyển vào và đang ở trên tab Chấp nhận chuyển miền.
  ảnh chụp màn hình nhiều miền đã chọn
 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh các miền bạn chấp nhận chuyển vào tài khoản của mình. Hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh Miền rồi chọn Chọn tất cả.
  ảnh chụp màn hình nhiều miền đã chọn
  Lưu ý: Nếu miền đã được gửi đến tài khoản nhưng bạn không thấy miền đó ở đây, bạn có thể cần chấp nhận qua email. Kiểm tra tài khoản email để tìm thư có chủ đề Bạn có các thay đổi đang chờ xử lý đối với tài khoản miền rồi chọn nút Kích hoạt ngay.
 4. Xem lại thông tin liên hệ đối với các miền rồi chọn tùy chọn phù hợp nhất với bạn:
  • Bỏ qua việc xem lại và phê duyệt tất cả thông tin: Chấp nhận thông tin liên hệ hiện có trên các miền có chi tiết hợp lệ và áp dụng chi tiết biểu mẫu liên hệ cho từng miền riêng lẻ hiện không có thông tin liên hệ hợp lệ.
  • Sử dụng thông tin liên hệ bên dưới cho tất cả các miền: Áp dụng chi tiết biểu mẫu liên hệ cho tất cả các miền hiện không có thông tin liên hệ hợp lệ.
  • Sử dụng cho tất cả các loại liên hệ: Bỏ chọn hộp kiểm đối với tùy chọn này nếu bạn muốn nhập thông tin liên hệ khác nhau cho từng loại liên hệ (Người đăng ký, Quản trị viên, Kỹ thuật viên và Người/tổ chức phụ trách thanh toán).
 5. Chọn Tiếp tục.
  • Nếu bạn đang xem lại từng thông tin liên hệ của nhiều miền, hãy lặp lại bước 3 và 4 cho đến khi tất cả các miền đã được xem lại, nếu cần.
 6. Chọn hộp kiểm để xác nhận việc bạn chấp nhận Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chungThỏa thuận thay đổi người đăng ký.
 7. Chọn Bắt đầu chuyển miền để chuyển miền vào tài khoản của bạn.

Vậy là xong! Các miền sẽ sớm hoạt động trong tài khoản của bạn và bạn sẽ nhận được email xác nhận rằng quá trình chuyển miền đã hoàn tất. Chọn Xem các lần chuyển miền của tôi để xem lại các lần chuyển miền bổ sung đang chờ xử lý hoặc chọn Xem các miền của tôi để quay lại Danh mục miền của bạn.

Các bước liên quan

Thêm thông tin