Miền Trợ giúp

Phê duyệt cập nhật về liên hệ người đăng ký của tôi

Nếu Bảo mật miền đang tắt và bạn đã thay đổi tổ chức, tên, họ hoặc địa chỉ email của người đăng ký miền, bạn sẽ cần phê duyệt nội dung cập nhật đó. Khi Bảo mật miền đang bật, bạn không cần phê duyệt những thay đổi được thực hiện đối với thông tin liên hệ miền.

Chọn tab khớp với trường liên hệ mà bạn đã cập nhật.

Khi bạn thay đổi Địa chỉ email của người đăng ký, chúng tôi sẽ gửi quyết định phê duyệt tới địa chỉ email hiện tại của người đăng ký được liệt kê trên miền. Chúng tôi cũng sẽ gửi quyết định phê duyệt tới địa chỉ email tài khoản nếu hai email này khác nhau. Sau khi bạn phê duyệt nội dung cập nhật từ địa chỉ email hiện tại của người đăng ký, chúng tôi sẽ gửi email phê duyệt cuối cùng tới địa chỉ email được cập nhật.

 1. Tìm và mở email phê duyệt mà chúng tôi đã gửi có dòng tiêu đề Xem xét và phê duyệt nội dung cập nhật về người đăng ký miền.
 2. Chọn Xem xét và phê duyệt nội dung cập nhật, rồi một tab trình duyệt mới sẽ mở ra.
 3. Xem xét nội dung cập nhật về thông tin liên hệ để xác minh rằng mọi thông tin đều chính xác.
 4. Chọn phần cài đặt Khóa chuyển miền trong 60 ngày:
 5. Chọn Đồng ý, cập nhật thông tin liên hệ.
 6. Bây giờ, email phê duyệt thứ hai sẽ được gửi đến địa chỉ email mới của người đăng ký với dòng tiêu đề Cần phê duyệt: Bạn đang có được một hoặc nhiều miền.
 7. Chọn Xem xét và phê duyệt nội dung cập nhật, rồi một tab trình duyệt mới sẽ mở ra.
 8. Xem xét nội dung cập nhật về thông tin liên hệ để xác minh rằng mọi thông tin đều chính xác.
 9. Chọn Lưu.

Thông tin liên hệ mới có thể mất tới 90 phút để hiển thị trong tài khoản và WHOIS của bạn.

Khi bạn thay đổi Tổ chức, Tên hoặc Họ của người đăng ký, chúng tôi sẽ gửi quyết định phê duyệt tới địa chỉ email hiện tại của người đăng ký được liệt kê trên miền. Chúng tôi cũng sẽ gửi quyết định phê duyệt tới địa chỉ email tài khoản nếu hai email này khác nhau. Bằng cách này, nếu không thể truy cập địa chỉ email trên miền, bạn vẫn có thể phê duyệt nội dung thay đổi.

 1. Tìm và mở email phê duyệt mà chúng tôi đã gửi có dòng tiêu đề Xem xét và phê duyệt nội dung cập nhật về người đăng ký miền.
 2. Chọn Xem xét và phê duyệt nội dung cập nhật, rồi một tab trình duyệt mới sẽ mở ra.
 3. Xem xét nội dung cập nhật về thông tin liên hệ để xác minh rằng mọi thông tin đều chính xác.
 4. Chọn phần cài đặt Khóa chuyển miền trong 60 ngày:
 5. Chọn Đồng ý, cập nhật thông tin liên hệ.

Thông tin liên hệ mới có thể mất tới 90 phút để hiển thị trong tài khoản và WHOIS của bạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin