Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo một thư mục miền

Sắp xếp danh mục miền của bạn bằng cách tạo các thư mục miền. Bạn có thể thêm miền vào nhiều thư mục và mỗi thư mục có thể chứa số miền không giới hạn. Các thư mục cũng cho phép bạn quản lý quyền truy cập được ủy quyền .

Xem video về cách tạo và sử dụng thư mục miền.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn biểu tượng Thư mục phía trên danh sách miền của bạn, sau đó chọn Thư mục mới . Nếu bạn đã tạo các thư mục, bạn sẽ thấy chúng được liệt kê ở đây.
    chọn thư mục mới
  3. Nhập tên và mô tả thư mục.
  4. Chọn cài đặt quyền cho bất kỳ người được ủy quyền nào có quyền truy cập vào tài khoản của bạn .
  5. Chọn Lưu để tạo thư mục của bạn.

Các bước liên quan

Thông tin thêm