Quản lý tài khoản Trợ giúp

Đặt lại mật khẩu GoDaddy

Nếu quên mật khẩu của tài khoản GoDaddy, bạn có thể cài đặt lại.

  1. Truy cập vào trang Cài đặt lại mật khẩucủa chúng tôi.
  2. Nhập Tên người dùng hoặc Mã số khách hàng của bạn.
  3. Vui lòng hoàn tất Thách thức bảo mật, rồi chọn Gửi. Chỉ trong vài phút, bạn sẽ nhận được email chứa liên kết đặt lại mật khẩu.

Chúng tôi gửi email để đặt lại mật khẩu đến địa chỉ email mà chúng tôi có trong hồ sơ tài khoản của bạn. Nếu bạn không nhận được email đó thì có thể chúng tôi chưa có địa chỉ email hiện tại của bạn và bạn cần yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản.

Các bước liên quan