Quản lý tài khoản Trợ giúp

Mã số khách hàng của tôi là bao nhiêu?

Mã số khách hàng là một cách để xác nhận danh tính khi bạn liên hệ với Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy. Bạn không cần mã số khách hàng để đăng nhập và mã số này khác với Mã PIN hỗ trợ của bạn.

Lưu ý: Nếu không thể đăng nhập vào tài khoản của bạn nhưng cần số khách hàng, vui lòng kiểm tra email được gửi từ GoDaddy. Số khách hàng của bạn thường nằm ở phía đầu thư.

  1. Truy cập vào GoDaddy của bạn trang Đăng nhập & mã PIN của GoDaddy. Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Trong phần Thông tin đăng nhập, hãy tìm Mã số khách hàng của bạn.
    tìm mã số khách hàng

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin