Quản lý tài khoản Trợ giúp

Gia hạn thủ công sản phẩm hoặc dịch vụ

Bạn có thể gia hạn thủ công sản phẩm bất cứ lúc nào, kể cả khi đã đặt thành tự động gia hạn.

Lưu ý: Các sản phẩm tự động gia hạn theo đúng khoảng thời hạn ở lần gia hạn thủ công gần nhất, không theo thời hạn đăng ký ban đầu. Quy tắc này cũng áp dụng cho các miền được gia hạn thủ công sau ngày 16 tháng 7 năm 2020. Ví dụ: nếu một miền được gia hạn thủ công sau ngày 16 tháng 7 năm 2020 với thời hạn ba năm thì khi hết hạn, miền đó sẽ tự động gia hạn tiếp ba năm nữa. Để biết đầy đủ chi tiết, hãy xem Thỏa thuận đăng ký tên miền của chúng tôi.

  1. Truy cập vào trang Gia hạn & thanh toán của GoDaddy. Bạn có thể thấy lời nhắc đăng nhập.
  2. Bên cạnh sản phẩm bạn muốn gia hạn, hãy chọn hộp kiểm.
    chọn hộp kiểm
  3. Ở đầu trang, hãy chọn Thêm vào giỏ.
    chọn thêm vào giỏ
    • Thao tác gia hạn cho gói đăng ký có nhiều sản phẩm sẽ áp dụng cho tất cả sản phẩm trong gói đăng ký đó. Bạn không thể gia hạn riêng từng sản phẩm.
  4. Hoàn thành mua sản phẩm.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin