Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Quy trình gia hạn đăng kí dịch vụ là gì?

Một trong những phần quan trọng nhất của gói đăng kí dịch vụ do Đăng ký WooCommerce tạo ra là có khả năng tính cho khách hàng một khoản phí lặp lại. Một đơn hàng gia hạn sẽ được tạo vào khoảng thời gian định kỳ để thực hiện thanh toán lặp lại theo từng cài đặt sản phẩm đăng kí dịch vụ.

Quy trình gia hạn có thể khác nhau tùy theo phương thức đã được chọn. Hiện tại có hai phương pháp: Gia hạn tự động, và Gia hạn thủ công

Một số thắc mắc và hành động thường gặp liên quan đến quy trình gia hạn bao gồm:

  • Thiết lập phương thức thanh toán định kỳ tự động hoặc thủ công.
  • Điểm khác biệt giữa hai phương thức là gì?
  • Xử lý các khoản thanh toán không thành công của gói đăng kí dịch vụ.
  • Đăng ký lại gói đã bị hủy.
  • Cách thay đổi từ thanh toán lặp lại tự động thành thủ công (hoặc từ thanh toán lặp lại thủ công thành tự động) thế nào?

Để tìm hiểu thêm về tất cả các thông tin trên, bạn có thể tham khảo tài liệu Đăng kí dịch vụ WooCommerce về quy trình gia hạn.

Xem thêm thông tin