GoDaddy Trợ giúp

Quyền truy cập của người được ủy quyền: Mức quyền

Khi bạn mời một người khác truy cập vào tài khoản của bạn với tư cách là người được ủy quyền, bạn phải chọn một trong các mức độ truy cập. Mức độ truy cập tài khoản xác định những việc mà người được ủy quyền có thể thực hiện trong tài khoản của bạn.

Mức độ truy cậpMô tả
Sản phẩm, miền & mua hàng Người được ủy quyền có thể:
  • Thay mặt bạn mua hàng bằng phương pháp thanh toán bạn đã lưu.
  • Truy cập các sản phẩm của bạn (bao gồm cả các bảng điều khiển sản phẩm) và hủy sản phẩm mới.
Đối với các miền, bạn có thể cho phép người được ủy quyền xử lý các thao tác quản lý, thao tác di chuyển hoặc cả hai. Tìm hiểu cách gán quyền thư mục cho người được ủy quyền.
Sản phẩm & miền Người được ủy quyền có thể:
  • Truy cập các sản phẩm của bạn (bao gồm cả các bảng điều khiển sản phẩm) và hủy sản phẩm mới.
Đối với các miền, bạn có thể cho phép người được ủy quyền xử lý các thao tác quản lý, thao tác di chuyển hoặc cả hai. Tìm hiểu cách gán quyền thư mục cho người được ủy quyền.
Chỉ dành cho miền Bạn có thể cho phép người được ủy quyền xử lý các thao tác quản lý, thao tác di chuyển hoặc cả hai. Tìm hiểu cách gán quyền thư mục cho người được ủy quyền.
Chỉ kết nối tài khoản Người được ủy quyền có thể truy cập vào tài khoản của bạn sau này nhưng hiện tại không thể truy cập hoặc mua sản phẩm. Chọn mức truy cập này nhằm duy trì kết nối của người được ủy quyền với tài khoản của bạn để thao tác trong tương lai.


Cho dù mức truy cập bạn cấp là gì, người được ủy quyền không thể:

  • Chấp nhận chuyển miền đến từ nhà đăng ký khác hoặc tài khoản GoDaddy khác
  • Quản lý hay thêm các phương thức thanh toán cho tài khoản của bạn
  • Mời những người khác truy cập tài khoản của bạn
  • Xem hay thay đổi thông tin đăng nhập tài khoản của bạn (như mật khẩu hay Mã PIN hỗ trợ của bạn)
  • Xen trạng thái đơn hàng của bạn
  • Nâng cấp sản phẩm (chỉ có các giao dịch mua mới và gia hạn mới được hỗ trợ)
  • Tạo hoặc chỉnh sửa các bài đăng mạng xã hội

Bước có liên quan

Thông tin thêm