GoDaddy Trợ giúp

Sửa lỗi giao diện trong WordPress

Sau khi xử lý sự cố trang của bạn để xác định lỗi, bạn có thể thử sửa giao diện và chuyển trang của bạn về trạng thái đang làm việc.

Hiểu lỗi PHP liên quan đến WordPress

Nếu cách khắc phục sự cố trước đó của bạn phát hiện ra lỗi PHP, hãy sử dụng bảng sau để giúp hiểu lỗi.

Loại lỗiĐịnh nghĩa và các bước tiếp theo
E_ERRORĐây là một lỗi nghiêm trọng gây ra kết thúc tập lệnh. Lỗi này thường xảy ra do việc gọi một đối tượng không tồn tại như một lớp hoặc hàm. Lỗi này thường có thể xảy ra do sự không tương thích của phiên bản. Các bước tiếp theo của bạn là bạn nên cập nhật phiên bản, giao diện và trình cắm WordPress của mình.
E_WARNINGĐây là cảnh báo thời gian chạy mà không gây ra kết thúc tập lệnh. Đây là những sự cố tiềm ẩn nhưng không làm dừng quá trình xử lý của PHP. Những cảnh báo này thường có thể bao gồm cảnh báo không dùng nữa, cho biết mã của bạn có thể đang sử dụng phiên bản PHP lỗi thời và cần được cập nhật. Đây là một cảnh báo trong nhật ký PHP của bạn mà không nhất thiết phải liên quan đến sự cố bạn đang gặp phải.
E_PARSEĐây là lỗi phân tích cú pháp thời gian biên dịch. Đây thường là dấu hiệu của lỗi cú pháp PHP, chẳng hạn như thiếu dấu chấm phẩy, ngoặc đơn, dấu ngoặc hoặc bất kỳ lỗi cú pháp nào khác. Bạn nên xem lại tập tin và dòng được chỉ định trong thông báo lỗi và tìm kiếm các lỗi cú pháp tiềm ẩn.
E_NOTICEĐây thường là những lỗi PHP không gây ra kết thúc tập lệnh. Những lỗi này cho thấy rằng có thể xảy ra sự cố, tuy nhiên đây cũng có thể là một phần của quá trình chạy tập lệnh thông thường. Một nguyên nhân phổ biến có thể là do sử dụng một biến PHP không được xác định. Thông báo trong nhật ký PHP của bạn có thể không nhất thiết phải liên quan đến sự cố bạn đang gặp phải.

Cập nhật các thành phần WordPress của bạn

Khi phiên bản, giao diện hoặc trình cắm WordPress của bạn được cập nhật, nhiều khả năng sẽ phát sinh xung đột với các thành phần chưa được cập nhật. Việc cập nhật các thành phần khác có thể khôi phục trang của bạn. Xem phần dưới đây để cập nhật thành phần trên trang của bạn:

Màn hình trắng không có lỗi PHP

Nếu màn hình bị trắng không hoạt động và quá trình xử lý sự cố của bạn không cho thấy lỗi PHP, thì hãy kiểm tra các nội dung sau:

  1. Đảm bảo thư mục wp-content/themes của bạn đang hiện hoạt.
  2. Xác nhận các quyền là chính xác đối với thư mục wp-content và themes.
  3. Xác nhận thư mục giao diện hiện hoạt của bạn cũng có các quyền chính xác.
  4. Đảm bảo thư mục của giao diện hiện hoạt có tập tin trong đó.
  5. Kiểm tra xem liệu cũng có giao diện mặc định trong thư mục nội dung/giao diện wp hay không. WordPress sẽ tự động tải giao diện mặc định trong trường hợp giao diện hiện hoạt không có.
  6. Xác nhận tập tin index.php trong thư mục gốc không bị mất hoặc không bị trống.
  7. Xác nhận tập tin index.php của giao diện không bị mất hoặc không bị trống.

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin