Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Thiết lập máy chủ của bạn

Trước khi bạn có thể sử dụng máy chủ, bạn phải cài đặt nó.

Đẻ cài đặt máy chủ

  1. Đăng nhập vào Cổng bằng cách sử dụng đăng nhập CÔNG TY_TÊN.
  2. Chuyển đến thẻ Máy chủ .
  3. Trong khu vực của máy chủ mà bạn muốn sử dụng, nhấp Cài đặt.
  4. Hoàn thành các trường trên màn hình, sau đó nhấp Tạo máy chủ..

Sau khi máy chủ của bạn được cài đặt, bạn có thể tìm thấy thông tin về cách quản lý nó tại đây.