Chứng nhận SSL Trợ giúp

Xem yêu cầu chứng nhận SSL của tôi


Sau khi bạn yêu cầu chứng nhận SSL, chúng tôi được yêu cầu phải xác thực rằng bạn sở hữu miền mình đang yêu cầu cấp chứng nhận.

Quá trình xác minh sẽ phụ thuộc vào loại chứng nhận và loại máy chủ web bạn có. Chọn tình huống miêu tả đúng nhất trường hợp của bạn.

Lưu ý: Để gửi lại email chứa hướng dẫn xác thực miền, trong phần Xác minh Yêu cầu chứng nhận, hãy chọn Gửi lại Email kiểm soát miền.