Miền Trợ giúp

Thêm hồ sơ TXT

Bản ghi TXT (viết tắt của bản ghi văn bản) là bản ghi DNS thông tin dùng để liên kết chuỗi văn bản với máy chủ lưu trữ hoặc tên khác. Bản ghi thường được thêm vào tập tin vùng của miền để xác minh quyền sở hữu miền, hoàn thành quá trình xác minh SSL và tạo chính sách người gửi email, chẳng hạn như bản ghi SPF và chính sách DMARC.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn một miền riêng lẻ để truy cập trang Cài đặt miền .
  chọn một miền duy nhất
 3. Chọn DNS để xem hồ sơ DNS của bạn.
  chọn tab dns
 4. Chọn Thêm bản ghi mới, rồi chọn TXT từ menu Loại.
 5. Nhập thông tin chi tiết cho bản ghi TXT mới của bạn.
  • Name: The hostname or prefix of the record, without the domain name. Enter @ to put the record on your root domain, or enter a prefix, such as mail. The Name must follow these guidelines:
   • Bạn được phép dùng dấu chấm (.) nhưng không được dùng làm ký tự đầu tiên hay cuối cùng
   • Không được phép dùng dấu chấm liên tục (…)
   • Cannot begin or end with a hyphen (-)
   • 63 characters in a row not separated by a period (.)

    Example: 63characters.63characters.coolexample.com

   • 255 characters maximum
  • Giá trị: Chuỗi văn bản cho bản ghi. Chuỗi này thường do nhà cung cấp SSL, dịch vụ lưu trữ hoặc email của bạn cung cấp. Giá trị phải tuân theo các nguyên tắc sau:
   • Cho phép tối đa 1024 ký tự
   • Chỉ cho phép các ký tự ASCII
  • TTL (Thời gian tồn tại): Khoảng thời gian máy chủ lưu thông tin vào bộ nhớ đệm trước khi làm mới. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. (Không bắt buộc) Chọn Thêm nhiều bản ghi để thêm nhiều bản ghi DNS cùng lúc. Nếu bạn đổi ý, hãy chọn ảnh chụp màn hình của biểu tượng xóa bản ghi dns Xóa để xóa mọi bản ghi chưa được lưu.
 7. Chọn Lưu để thêm hồ sơ mới của bạn. Nếu bạn đã thêm nhiều hồ sơ cùng một lúc, hãy chọn Lưu tất cả hồ sơ .
  • Nếu miền của bạn có Gói bảo vệ miền, bạn sẽ cần xác minh danh tính. Nếu bạn đã bật tính năng xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng xác thực của bạn. Hoặc nhập mật khẩu một lần mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email của người đăng ký.

Hầu hết các cập nhật DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin