Miền Trợ giúp

Quản lý bản ghi DNS

Cách thức và vị trí bạn thêm, chỉnh sửa hoặc xóa hồ sơ DNS đều tùy theo vị trí DNS của bạn được lưu trữ. Điều này được xác định theo vị trí máy chủ tên của bạn đang trỏ đến. Có ba tùy chọn khả thi về nơi bạn quản lý DNS:

  1. Miền của bạn được đăng ký với GoDaddy và đang dùng các máy chủ tên của chúng tôi: bạn sẽ quản lý cài đặt DNS trong tài khoản GoDaddy của mình.
  2. Miền của bạn không được đăng ký với GoDaddy nhưng đang dùng các máy chủ tên của chúng tôi: bạn sẽ quản lý cài đặt DNS trong tài khoản GoDaddy của mình. Đây là trường hợp thường gặp khi bạn lưu trữ website với chúng tôi hoặc dùng Dịch vụ lưu trữ DNS.
  3. Miền của bạn được đăng ký với một công ty bất kỳ nhưng không dùng máy chủ tên của chúng tôi: bạn sẽ hoàn toàn không cùng chúng tôi quản lý DNS. Thay vào đó, bạn sẽ cần làm việc với công ty lưu trữ DNS và/hoặc website của mình.

Nếu DNS của bạn được lưu trữ ở chỗ chúng tôi, bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa bản ghi DNS trong tài khoản của mình.

  • Bản ghi A: Bản ghi DNS chính được sử dụng để kết nối miền của bạn với một địa chỉ IP mà chuyển hướng khách truy cập đến website của bạn. Thêm / Chỉnh sửa / Xóa
  • Miền con: Bất kỳ bản ghi DNS trên tiền tố tên miền của bạn, như blog.coolexample.com. Bạn có thể tạo miền con bằng cách sử dụng bản ghi A trỏ đến địa chỉ IP (phổ biến nhất), CNAME trỏ đến URL hoặc thậm chí là bản ghi MX. Thêm / Chỉnh sửa / Xóa
  • CNAME: Một loại hồ sơ cũng thêm tiền tố vào tên miền của bạn và đôi khi được coi là một loại miền con. CNAME không thể trỏ đến địa chỉ IP. CNAME chỉ có thể trỏ đến một tên miền hoặc địa chỉ URL khác. Ví dụ: bạn có thể tạo CNAME cho store.coolexample.com trỏ đến một URL khác, như cửa hàng dựng bằng Shopify. Thêm / Chỉnh sửa / Xóa
  • Hồ sơ MX: Quản lý địa chỉ email của bạn và đảm bảo email đến được hộp thư đến của bạn. Các dịch vụ email khác nhau sử dụng các hồ sơ MX khác nhau và email với GoDaddy được tự động thiết lập cho bạn. Thêm / Chỉnh sửa / Xóa
  • Hồ sơ TXT: Cho phép bạn xác minh quyền sở hữu miền và thiết lập chính sách người gửi email. Thêm / Chỉnh sửa / Xóa
  • Hồ sơ SPF: Một loại hồ sơ TXT cho phép bạn thiết lập các chính sách người gửi email. Đây là loại nâng cao của hồ sơ DNS. Thêm / Chỉnh sửa / Xóa
  • Hồ sơ NS: Chứa thông tin về máy chủ tên của bạn. Sử dụng các hồ sơ này để xác định bạn nên dùng máy chủ tên nào nếu miền chưa được đăng ký với GoDaddy nhưng bạn muốn cùng chúng tôi quản lý DNS của mình. Đây là hồ sơ DNS tùy chỉnh nâng cao. Thêm / Chỉnh sửa / Xóa

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin