Miền Trợ giúp

Thêm hồ sơ CNAME

Hồ sơ CNAME sử dụng tiền tố miền, chẳng hạn blog hoặc shop để kết nối miền của bạn với một tên miền khác. Nếu bạn cần thêm một tiền tố miền kết nối với một địa chỉ IP, hãy thêm một miền con.

Ví dụ: CNAME phổ biến nhất là www, với ký hiệu @ được nhập vào trường Giá trị. Việc này sẽ giúp www.mycoolnewbusiness.com tải đến cùng một trang web giống như miền gốc, mycoolnewbusiness.com.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn một miền riêng lẻ để truy cập trang Cài đặt miền .
  chọn một miền duy nhất
 3. Chọn DNS để xem hồ sơ DNS của bạn.
  chọn tab dns
 4. Chọn Thêm bản ghi mới, rồi chọn CNAME từ menu Loại.
 5. Nhập chi tiết cho bản ghi CNAME mới của bạn.
  • Tên: Tên máy chủ lưu trữ hoặc tiền tố của bản ghi, không bao gồm tên miền như blog hay shop. Tên phải tuân theo các nguyên tắc sau:
   • Bạn được phép dùng dấu chấm (.) nhưng không được dùng làm ký tự đầu tiên hay cuối cùng
   • Không được phép dùng dấu chấm liên tục (…)
   • Không thể bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu gạch nối (-)
   • Không được dùng ký hiệu @
   • Chưa được dùng trong bản ghi khác
   • 63 ký tự liên tiếp không cách nhau bởi dấu chấm (.)

    Ví dụ: 63characters.63characters.coolexample.com

   • Tối đa 255 ký tự
  • Giá trị: URL bạn đang đặt làm đích cho máy chủ lưu trữ. Nhập @ để trỏ trực tiếp đến tên miền gốc của bạn.
  • TTL (Thời gian tồn tại): Khoảng thời gian máy chủ lưu thông tin vào bộ nhớ đệm trước khi làm mới. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. (Không bắt buộc) Chọn Thêm nhiều bản ghi để thêm nhiều bản ghi DNS cùng lúc. Nếu bạn đổi ý, hãy chọn ảnh chụp màn hình của biểu tượng xóa bản ghi dns Xóa để xóa mọi bản ghi chưa được lưu.
 7. Chọn Lưu để thêm hồ sơ mới của bạn. Nếu bạn đã thêm nhiều hồ sơ cùng một lúc, hãy chọn Lưu tất cả hồ sơ .
  • Nếu miền của bạn có Gói bảo vệ miền, bạn sẽ cần xác minh danh tính. Nếu bạn đã bật tính năng xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng xác thực của bạn. Hoặc nhập mật khẩu một lần mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email của người đăng ký.

Hầu hết các thay đổi DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Các bước liên quan

 • Chỉnh sửa hoặc xóa một hồ sơ CNAME hiện có trong tập tin vùng của bạn.
 • Sắp xếp ngăn nắp Danh mục miền với các thư mục.
 • Quản lý nhanh các cài đặt cho miền bằng cách sử dụng hồ sơ miền.

Xem thêm thông tin