Miền Trợ giúp

Thêm miền con

Miền con là một loại bản ghi DNS thêm tiền tố vào miền của bạn, chẳng hạn như blog.mycoolnewbusiness.com. Bạn có thể tạo miền con sử dụng địa chỉ IP bằng cách thêm bản ghi A vào tập tin vùng DNS của bạn. Nếu cần miền con kết nối với một tên miền khác, bạn sẽ cần thêm bản ghi CNAME.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn một miền riêng lẻ để truy cập trang Cài đặt miền .
  chọn một miền duy nhất
 3. Chọn DNS để xem các bản ghi DNS của bạn.
  chọn tab dns
 4. Chọn Thêm bản ghi mới, sau đó chọn A từ menu Loại.
 5. Nhập thông tin chi tiết về miền con của bản ghi A mới.
  • Name: The hostname or prefix of the record, without the domain name such as blog or shop. The Name must follow these guidelines:
   • Bạn được phép dùng dấu chấm (.) nhưng không được dùng làm ký tự đầu tiên hay cuối cùng
   • Không được phép dùng dấu chấm liên tục (…)
   • Cannot begin or end with a hyphen (-)
   • 63 characters in a row not separated by a period (.)

    Example: 63characters.63characters.coolexample.com

   • 255 characters maximum
  • Giá trị: Địa chỉ IP mà bản ghi trỏ đến. Đây thường là địa chỉ IP cho tài khoản dịch vụ lưu trữ.
   • Chọn Thêm giá trị khác để thêm nhiều địa chỉ IP hơn vào bản ghi A này.
  • TTL (Thời gian tồn tại): Khoảng thời gian máy chủ lưu thông tin vào bộ nhớ đệm trước khi làm mới. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. (Không bắt buộc) Chọn Thêm nhiều bản ghi để thêm nhiều bản ghi DNS cùng lúc. Nếu bạn đổi ý, hãy chọn ảnh chụp màn hình của biểu tượng xóa bản ghi dns Xóa để xóa mọi bản ghi chưa được lưu.
 7. Chọn Lưu để thêm bản ghi mới của bạn. Nếu bạn đã thêm nhiều bản ghi cùng lúc, hãy chọn Lưu tất cả bản ghi.
  • Nếu miền của bạn có Gói bảo vệ miền, bạn sẽ cần xác minh danh tính. Nếu bạn đã bật tính năng xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng xác thực của bạn. Hoặc nhập mật khẩu một lần mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email của người đăng ký.

Hầu hết các thay đổi DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Các bước liên quan

Thông tin thêm