Miền Trợ giúp

Thêm hồ sơ MX

Hồ sơ MX (hay hồ sơ Mail eXchanger) giúp các dịch vụ email đã được kết nối với miền của bạn, chẳng hạn như Microsoft 365, biết địa điểm và cách thức gửi email. Nếu miền của bạn đang sử dụng máy chủ tên GoDaddy và được kết nối với một trong các dịch vụ email của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tự động thêm các hồ sơ MX cần thiết cho bạn. Nếu không, bạn sẽ cần lấy đúng thông tin cài đặt hồ sơ MX từ nhà cung cấp dịch vụ email của mình.

Lưu ý: Việc thêm, chỉnh sửa và xóa các bản ghi MX có thể làm gián đoạn mọi dịch vụ email hiện đã được kết nối với miền của bạn. Hãy cẩn trọng và xác minh các cài đặt của bạn trước khi thay đổi bản ghi MX.
 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn một miền riêng lẻ để truy cập trang Cài đặt miền .
  chọn một miền duy nhất
 3. Chọn DNS để xem hồ sơ DNS của bạn.
  chọn tab dns
 4. Chọn Thêm bản ghi mới, rồi chọn MX từ menu Loại.
 5. Nhập thông tin chi tiết về hồ sơ MX mới của bạn. Đây là những thông tin bạn có được từ nhà cung cấp dịch vụ email.
  • Name: The hostname or prefix of the record, without the domain name. Enter @ to put the record on your root domain, or enter a prefix such as mail to deliver mail to an email address like info@mail.coolexample.com. The Name must follow these guidelines:
   • Bạn được phép dùng dấu chấm (.) nhưng không được dùng làm ký tự đầu tiên hay cuối cùng
   • Không được phép dùng dấu chấm liên tục (…)
   • Cannot begin or end with a hyphen (-)
   • 63 characters in a row not separated by a period (.)

    Example: 63characters.63characters.coolexample.com

   • 255 characters maximum
  • Ưu tiên: Mục ưu tiên sẽ xác định bản ghi cần liên hệ trước tiên khi có nhiều bản ghi MX trên miền. Số càng thấp tức là mức độ ưu tiên càng cao và bản ghi có mức độ ưu tiên thấp nhất sẽ được sử dụng trước.
  • Giá trị: Miền máy chủ thư, chẳng hạn như smtp.secureserver.net.
  • TTL (Thời gian tồn tại): Khoảng thời gian máy chủ lưu thông tin vào bộ nhớ đệm trước khi làm mới. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 6. (Không bắt buộc) Chọn Thêm nhiều bản ghi để thêm nhiều bản ghi DNS cùng lúc. Nếu bạn đổi ý, hãy chọn ảnh chụp màn hình của biểu tượng xóa bản ghi dns Xóa để xóa mọi bản ghi chưa được lưu.
 7. Chọn Lưu để thêm hồ sơ mới của bạn. Nếu bạn đã thêm nhiều hồ sơ cùng một lúc, hãy chọn Lưu tất cả hồ sơ .
  • Nếu miền của bạn có Gói bảo vệ miền, bạn sẽ cần xác minh danh tính. Nếu bạn đã bật tính năng xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng xác thực của bạn. Hoặc nhập mật khẩu một lần mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email của người đăng ký.

Hầu hết các cập nhật DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin