GoDaddy Trợ giúp

Xóa các bảng cơ sở dữ liệu

Bạn có thể xóa, hoặc thả các bảng hiện tại từ cơ sở dữ liệu. Thao tác này thường được khuyến nghị trước khi nhập cơ sở dữ liệu mới hoặc khôi phục một bản sao lưu.

Cảnh báo: Trước khi thả các bảng cơ sở dữ liệu, hãy đảm bảo rằng bạn đã có một bản sao lưu của cơ sở dữ liệu.
  1. Đăng nhập vào phpMyAdmin.
  2. Ở cột bên trái, hãy chọn cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sử dụng.
  3. Bạn sẽ nhìn thấy một danh sách tất cả các bảng cơ sở dữ liệu của bạn.
  4. Đánh dấu kiểm vào ô Chọn tất cả.

    Lưu ý: Bạn có thể thả các bảng cụ thể bằng cách đánh dấu kiểm từng ô bên cạnh tên bảng.

  5. Từ danh sách thả xuống cạnh ô Chọn tất cả, chọn Thả.
  6. Chọn , khi được nhắc “Bạn có thực sự muốn thực hiện truy vấn sau đây không?”
  7. Chọn để thả các bảng.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin