Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa mẫu DNS

Xóa toàn bộ mẫu DNS bất kỳ lúc nào. Việc xóa mẫu sẽ không xóa các bản ghi khỏi các miền riêng lẻ. Bạn vẫn có thể xóa thủ công các bản ghi DNS khỏi miền.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Từ menu bên, chọn Cài đặt rồi chọn Mẫu DNS .
    ảnh chụp màn hình của nhiều miền được chọn
  3. Bên cạnh mẫu bạn muốn xóa, chọnxóa biểu tượng mẫu dns Xóa biểu tượng Mẫu .
  4. Chọn Xóa để xác nhận bạn muốn xóa mẫu đã chọn.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin