Chứng nhận SSL Trợ giúp

Cài đặt thủ công chứng nhận SSL trên Google App Engine

Sau khi yêu cầu chứng nhận được phê duyệt, bạn có thể tải chứng nhận về từ trình quản lý SSL và cài đặt vào Google App Engine trong Nền tảng đám mây Google.

Nếu bạn đang sử dụng Google Compute Engine thay vì Google App Engine, bạn cần phải kết nối với phiên bản của mìnhcài đặt chứng nhận theo cách thủ công.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Cloud Platform của bạn tại https://console.cloud.google.com.
 2. Trong Menu điều hướng ở bên trái, chọn App Engine.
 3. Dưới App Engine trên bảng điều khiển bên trái, nhấp vào Settings (Cài đặt).
 4. Trong phần chính, nhấp vào menu SSL Certificates (Chứng nhận SSL) ở trên cùng.
 5. Nhấp vào nút Upload a new certificate (Tải lên chứng nhận mới) màu lam.
 6. Trên cửa sổ mới, nhập vào trường Name (Tên) một tên gọi giúp bạn dễ dàng xác định SSL sau này .
 7. Đối với trường public key certificate (chứng nhận khóa công khai), chỉ cần dán văn bản từ tập tin .crt được đặt tên ngẫu nhiên, sau đó dán vào dòng mới văn bản ở tập tin gd_bundle.crt (hoặc tương tự).
  • Hãy nhớ phải có các dòng "-----BEGIN CERTIFICATE-----""-----END CERTIFICATE-----".
  • Bạn sẽ có tổng cộng bốn gói chứng nhận giữa hai tập tin trong trường văn bản này.
 8. Đối với trường private key (khóa riêng), chỉ cần dán văn bản từ tập tin coolexample.com.key.
  • Nội dung dán phải bao gồm các dòng "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----""-----END RSA PRIVATE KEY-----".
 9. Nhấp vào nút Upload (Tải lên) màu lam.
 10. Trên trang Edit Certificate (Sửa chứng nhận), tìm phần Enable SSL for the following custom domains (Bật SSL cho các miền tùy chỉnh sau).
 11. Đánh dấu vào ô cho các miền bạn bảo mật bằng chứng nhận này.
 12. Nhấp vào nút Save (Lưu) màu lam ở đầu trang để hoàn tất việc cài đặt SSL.

Các bước tiếp theo

Thông tin thêm

Lưu ý: Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.