GoDaddy Trợ giúp

Sửa lỗi trình cắm WordPress

Thực hiện các bước sau để sửa lỗi trình cắm trong WordPress.

Chuẩn bị trang WordPress của bạn để khắc phục sự cố:

  1. Bạn nên luôn tạo sao lưu trang của mình trước khi thực hiện bất kỳ xử lý sự cố nào.
  2. Tắt tất cả các trình cắm WordPress ; đặc biệt là bất kỳ trình cắm bộ nhớ đệm nào.
  3. Tắt WP_CACHE nếu trang của bạn sử dụng nó.

Hiểu lỗi PHP liên quan đến WordPress

Nếu cách khắc phục sự cố trước đó của bạn phát hiện ra lỗi PHP, hãy sử dụng bảng sau để giúp hiểu lỗi.


Loại lỗiĐịnh nghĩa và các bước tiếp theo
E_ERRORĐây là một lỗi nghiêm trọng gây ra kết thúc tập lệnh. Đây thường được gây ra bởi việc gọi một đối tượng không tồn tại như một lớp hoặc hàm. Điều này thường có thể xảy ra do sự không tương thích của phiên bản. Bạn nên cập nhật phiên bản, giao diện và trình cắm WordPress của mình.
E_WARNINGĐây là cảnh báo thời gian chạy mà không gây ra kết thúc tập lệnh. Đây là những vấn đề tiềm ẩn xảy ra nhưng không ngăn cản quá trình xử lý của PHP. Những cảnh báo này thường có thể bao gồm cảnh báo không dùng nữa, mà cho biết rằng mã của bạn có thể đang sử dụng phiên bản PHP lỗi thời và cần được cập nhật. Một cảnh báo trong nhật ký PHP của bạn có thể không nhất thiết liên quan đến vấn đề bạn đang gặp phải.
E_PARSEĐây là lỗi phân tích cú pháp thời gian biên dịch. Đây thường là dấu hiệu của lỗi cú pháp PHP, chẳng hạn như thiếu dấu chấm phẩy ;, ngoặc đơn (), dấu mở ngoặc hoặc đóng ngoặc {} hoặc bất kỳ lỗi cú pháp nào khác. Bạn nên xem lại tập tin và dòng được chỉ định trong thông báo lỗi và tìm kiếm các lỗi cú pháp tiềm ẩn.
E_NOTICEĐây là thông báo thời gian chạy do lỗi trong mã. Đây thường là những lỗi PHP không gây ra kết thúc tập lệnh. Những lỗi này chỉ ra rằng có thể có sự cố với mã nhưng có thể là chức năng bình thường của tập lệnh. Một nguyên nhân phổ biến có thể là do sử dụng một biến PHP không được xác định. Thông báo trong nhật ký PHP của bạn có thể không nhất thiết liên quan đến vấn đề bạn đang gặp phải.

Cập nhật các thành phần WordPress của bạn

Khi phiên bản, giao diện hoặc trình cắm WordPress của bạn cập nhật, đây có thể gây ra xung đột với các phiên bản khác. Cập nhật tất cả các thành phần WordPress của bạn có thể đưa trang của bạn trở lại bình thường.

Cập nhật những tính năng sau lên phiên bản mới nhất:

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin