Miền Trợ giúp

Thêm tên máy chủ lưu trữ tùy chỉnh

Bạn có thể thêm tên máy chủ lưu trữ tùy chỉnh vào tập tin vùng DNS để sử dụng làm máy chủ tên miền cho các miền đã đăng ký với GoDaddy. Tên máy chủ lưu trữ luôn được gán cho một địa chỉ IP và số lượng tên máy chủ lưu trữ tối đa mà một miền có thể có được xác định bởi cơ quan đăng ký của phần mở rộng miền.

Ví dụ: Bạn có thể tạo tên máy chủ lưu trữ, chẳng hạn như ns1, trên một miền như coolexample.com được gán cho một địa chỉ IP. Sau đó, bạn có thể sử dụng tên máy chủ lưu trữ đầy đủ, ns1.coolexample.com làm máy chủ tên miền cho các miền khác.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn một miền riêng lẻ để truy cập trang Cài đặt miền .
  chọn một miền duy nhất
 3. Vui lòng chọn DNS rồi chọn Tên máy chủ.
  chọn thẻ tên máy chủ
 4. Chọn Thêm tên máy chủ lưu trữ.
 5. Nhập chi tiết tên máy chủ lưu trữ của bạn.
  • Máy chủ lưu trữ: Máy chủ lưu trữ hoặc tiền tố của tên máy chủ lưu trữ không có tên miền. Máy chủ lưu trữ phải tuân theo những giới hạn này.
   • Chỉ cho phép các ký tự ASCII dạng chữ và số
   • Chỉ cho phép ký tự đặc biệt dạng dấu gạch nối – dấu trừ (‐) và dấu chấm (.)
   • Không được bắt đầu bằng dấu gạch nối – dấu trừ (‐)
  • Địa chỉ IP: Địa chỉ IPv4 được liên kết với máy chủ lưu trữ.
   • Chọn Thêm địa chỉ IP để thêm nhiều địa chỉ IP hơn vào tên máy chủ lưu trữ này. Để xóa một địa chỉ IP bổ sung, hãy chọn ảnh chụp màn hình của biểu tượng chỉnh sửa hồ sơ dns Xóa bên cạnh địa chỉ IP cụ thể.
 6. Chọn Lưu để thêm tên máy chủ lưu trữ mới của bạn.

Trong hầu hết trường hợp, tên máy chủ lưu trữ mới sẽ sẵn sàng sử dụng trong vòng 90 phút. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi tên máy chủ lưu trữ sẵn sàng, sau đó bạn có thể thay đổi máy chủ tên miền để sử dụng tên máy chủ lưu trữ mới.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin