WordPress được quản lý Trợ giúp

Chuyển trang sản xuất của tôi thành trang lưu tạm


Bước 2 trong Bắt đầu với chuỗi lưu tạm.

Lưu ý: Nếu trước đó bạn đã thiết lập trang lưu tạm và cần chuyển trang sản xuất hiện tại sang đó, hãy làm theo các bước sau. Nếu mới bắt đầu với trang lưu tạm, bạn có thể tiếp tục quy trình này trong bài viết tiếp theo, Truy cập trang lưu tạm của tôi.

Khi bạn chuyển trang sản xuất của mình vào trang lưu tạm, trang sản xuất sẽ sao chép trang trực tiếp của bạn với tất cả trình cắm, giao diện và nội dung khác vào trang lưu tạm. Bạn có thể chỉnh sửa trang lưu tạm tùy thích mà các thay đổi này không ảnh hưởng đến trang sản xuất của bạn.

Lưu ý: Mọi mã lập trình tùy chỉnh hay tài nguyên không lưu trong thư mục /wp-content sẽ không được chuyển đến hay đi khỏi trang lưu tạm.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
 3. Từ website bạn muốn chuyển thành trang thử nghiệm, vui lòng chọn Cài đặt từ menu biểu tượng menu.
  Chọn cài đặt
 4. Trong phần Trang thử nghiệm, vui lòng chọn Thao tác rồi chọn Đồng bộ hóa các trang.
  Chọn đồng bộ hóa trang
 5. Vui lòng chọn Chuyển trang sản xuất sang trang lưu tạm.
  Lưu ý: Hãy chọn Ghi đè nội dung nếu đang đồng bộ hóa trang của bạn lần đầu tiên hay bạn chắc chắn bạn muốn ghi đè cơ sở dữ liệu của trang lưu tạm. Nếu bạn chọn không Ghi đè nội dung, chỉ có các tập tin được chuyển sang trang lưu tạm.
 6. Chọn Đồng bộ hóa.

Việc đồng bộ trang lưu tạm của bạn từ trang sản xuất có thể mất vài phút dựa trên kích thước và độ phức tạp của trang của bạn.

Tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu cách truy cập trang lưu tạm của mình.