WordPress được quản lý Trợ giúp

Chuyển trang lưu tạm của tôi thành trang sản xuất


Bước 5 trong Bắt đầu với chuỗi lưu tạm.

Sau khi thực hiện các thay đổi trong trang lưu tạm của mình, bạn có thể đưa những thay đổi đó lên trang sản xuất trực tiếp của mình.

Cảnh báo: Theo mặc định, quá trình đồng bộ hóa sẽ chỉ ghi đè các tập tin của bạn. Nếu bạn chọn ô Ghi đè nội dung, cơ sở dữ liệu cũng sẽ bị ghi đè. Hãy đảm bảo nội dung trong trang lưu tạm là nội dung bạn muốn đưa lên trang trực tuyến trước khi chuyển các thay đổi đến trang sản xuất. Trang WooCommerce: Bạn hãy làm quen với quá trình cập nhật WooCommerce trước khi chuyển nội dung đến trang trực tuyến.
Lưu ý: Mỗi mã lập trình tùy chỉnh hay tài nguyên không lưu trong thư mục /wp-content sẽ không được chuyển đến hay đi khỏi trang lưu tạm.
  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
  3. Từ website bạn muốn chuyển các thay đổi ở trang lưu tạm đến trang sản xuất, chọn Cài đặttừ menu Biểu tượng menu.
    Chọn cài đặt
  4. Dưới phần Trang lưu tạm, chọn menu Thao tác rồi chọn Đồng bộ trang.
    Chọn đồng bộ trang
  5. Vui lòng chọn chuyển trang lưu tạm sang phần sản xuất. Bạn chỉ nên chọn Ghi đè nội dung nếu muốn ghi đè cơ sở dữ liệu cũng như các tập tin trong trang sản xuất trực tiếp của bạn.
  6. Chọn Đồng bộ hóa.

Việc đồng bộ trang sản xuất của bạn từ trang lưu tạm có thể mất vài phút dựa, tùy theo kích thước và độ phức tạp của trang.

Các bước liên quan