WordPress được quản lý Trợ giúp

Truy cập trang lưu tạm của tôi


Bước 3 trong Bắt đầu với chuỗi lưu tạm.

Bạn có thể truy cập vào trang lưu tạm Managed WordPress để chỉnh sửa nội dung trang mà không làm ảnh hưởng đến website trực tuyến.

Trang lưu tạm sẽ chứa nội dung từ lần cuối cùng bạn lưu các thay đổi đối với trang lưu tạm hoặc từ lần cuối cùng bạn đưa nội dung từ website trực tiếp sang trang lưu tạm.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
  3. Từ website bạn muốn truy cập trang lưu tạm, chọn Cài đặt trong menu biểu tượng menu.
    Chọn cài đặt
  4. Trong phần Trang lưu tạm, vui lòng chọn Thao tác.
  5. Từ menu, chọn Chỉnh sửa trang lưu tạm.
    Chọn chỉnh sửa trang lưu tạm

Giờ khi đã quen với việc truy cập trang lưu tạm của mình, bạn có thể bắt đầu thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào đối với trang của mình. Tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu cách xem trang lưu tạm của mình.