WordPress được quản lý Trợ giúp

Xem trang lưu tạm của tôi


Bước 4 trong Bắt đầu với chuỗi lưu tạm.

Bạn có thể xem trang lưu tạm của mình để xem trước các thay đổi của mình trước khi đưa các thay đổi này vào trang sản xuất đang hoạt động.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, chọn Quản lý tất cả.
  3. Từ website bạn muốn xem trang lưu tạm, chọn Cài đặt từ menu biểu tượng menu.
    Chọn cài đặt
  4. Trong phần Trang lưu tạm, chọn biểu tượng Xem trang.
    Biểu tượng xem trang

Giờ bạn đã biết cách xem trang lưu tạm của mình, bạn có thể thử nghiệm các thay đổi hoặc cập nhật. Trong bước tiếp theo, bạn sẽ chuyển các thay đổi từ trang lưu tạm sang trang sản xuất của mình.